Жречество в ордена на Мелхизедек
KODOISH, KODОISH, KODOISH, ADONAI, TSEBAYOTH
Свещеничество в ордена на Мелхизедек


Извадки от Кигата на Познанието „Ключовете на Енох”

Светлинното Жречетвото на Мелхизедек
(във Времето на Земния Живот)

„Жречеството от Светлина на YHWH е кръгът от интеркомуникации със Синовете-от-Рая”. Това е реално жречество от „свещеници които чуват гласът на YHWH” за святостта на „народ от Светлина”, които организират народа на Бог да устои на армиите на народите... Това жречество се проявява във всички времена, като едно „братство на разпръскващата се светлина”... Те са „Синовете на Истината” в основата на историческата мъдрост, които притежават ключовете на истинската история на планетата и истинското родословие на синовете на Адам. Те „събират светлината” на Човека, когото са сътворили чрез ученията на Думите на Бог.

Според Енох „свещената библиотека” съдържаща жреческите ръкописи била отнесена от Храма в Ерусалим , в горещите пустинни места, като Кумран с намерение да се запази познанието чак до „Края на Времената”, когато Синовете на Светлината , като Ордена на Мелхизедек ще се върнат на Земята за да обединят разпръснатото Братство на Мелхизедек и да установят Царството на Бог чрез Исуус, който е Божествен Син и Върховен Жрец в „Ордена на Мелхизедек”. Мойсей също е имал „Ключовете” на това „Жречество в Светлината”, които получил от Бог в началото на сътворението на света. Когато той дошъл на Земята, бил помазан от „Жречеството” на Земята, като една точна и чиста съдина за тази Светлина идваща още от времето на Ной и неговите наследници до Аврам, и от Аврам през времената на следващите генерации на „Жречеството” чак до Мойсей. Аврам и седемдесет старейшини на Израел, които видяли как Мойсей се „трасформира в Светлина” били натоварени да създадат едно жречество подчинено на „Ордена на Мелхизедек”.

В този курс по Жречество (или свещеничество) в Мелхизедек ще се срещнете с енергиите на висшите Учители и Пазители и ще научите :

  • Кои са МЕЛХИЗЕДЕК, МЕТАТРОН, МИХАИЛ.
    • УНИВЕРСАЛНИЯ МОНАРХ.
  • ЗВУЦИТЕ НА ЖИВОТА.
  • ИНИЦИАЦИИ И НАСТРОЙКИ.
    • КАК ДА ПОЛУЧИМ ИНИЦИАЦИИТЕ.
  • ВЕЛИКИЯТ ПРИЗИВ - защо да го ползваме.
  • МОЛИТВА НА ГОСПОДАРЯ МЕЛХИЗЕДЕК.
 
   
© 2000-2014 Сейким Доктор | Всички права запазени | www.seichim.doctor.bg